วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 112  ตุลาคม  พ.ศ. 2555

- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูประตูโรงเรียน
- คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- จัดเรียงข้อสอบ

- นำข้อสอบให้กับครูที่รับผิดชอบแต่ละชั้น
- คุมสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ตรวจข้อสอบ
- ทำคะแนนลงใน ปพ.
5
-  ช่วยครูประถมชั้นเขียน ปพ.6


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 1728  กันยายน พ.ศ. 2555

- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูประตูโรงเรียน
- คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูมของเด็กนักเรียน ป.
4, ป.6
- กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 วิชาสังคมศึกษา
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 วิชาสังคมศึกษา
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

- ทำข้อสอบ
- จัดเรียงข้อสอบ
- ทำคะแนนของนักเรียน


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 314  กันยายน พ.ศ. 2555

- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูประตูโรงเรียน
- คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูมของเด็กนักเรียน ป.
4, ป.6
- กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 วิชาสังคมศึกษา
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 วิชาสังคมศึกษา
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 6 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ.2555
-  คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูมของเด็กนักเรียน ป.
4, ป.6
- กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
วิชาประวัติศาสตร์
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1
วิชาประวัติศาสตร์
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน


วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากคุมนักเรียนแข่งการเขียนเรียงความเรื่องแม่  ทำการ์ดอวยพรวันแม่และคัดเลือกนักเรียนแข่งขันร้องเพลงวันแม่


วันพุธ ที่ 8สิงหาคม  พ.ศ.2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- จัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ
- ตักข้าวให้กับนักเรียน
- พานักเรียนชั้นป.
4-ป.6 ไปโรงละครเพื่อไปดูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ


วันพฤหัสบดี ที่ 9สิงหาคม  พ.ศ.2555
- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ

- จัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ ต่อ
- กิจกรรมการเรียนการสอน ป
4/2


วันศุกร์ ที่ 10สิงหาคม  พ.ศ.2555

- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมโฮมรูม
- จัดการแสดงวันแม่แห่งชาติ  เช่น แข่งขันร้องเพลง  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชนะการเขียนเรียงความ
-  จัดป้ายนิเทศวันฮารีรายอ


วันที่ 14 16 สิงหาคม พ.ศ.2555
- จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30

 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคมพ.ศ.2555

 - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 - คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
 - กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- ช่วยครูแจกเสื้อให้กับนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
วัน ศุกร์  ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555
 - คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
 - กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- ช่วยครูแจกเสื้อให้กับนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน


วันที่
2731 สิงหาคม พ.ศ.2555
- จัดกิจกรรมบูรณาการชั้นนักเรียน ชั้นป.
4 -6


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 16- 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555
วันจันทร์   ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- รวมกลุ่มสี
วันอังคาร  ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร


วันพุธ  ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน

- กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา
- รวมกลุ่มสี

วันพฤหัสบดี  ที่
19 กรกฎาคม พ.ศ.2555
-  ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- รวมกลุ่มสี

วันศุกร์  ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ประชุมคณะครูทุกคนเกี่ยวกับการเลือกกีฬาสี
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/2 และ4/1
- คุมนักเรียนทำเวร
- อยู่รวมกลุ่ม

วันจันทร์   ที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- รวมกลุ่มสี
วันอังคาร  ที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร


วันพุธ  ที่
25  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน

- กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา
- รวมกลุ่มสี


วันพฤหัสบดี  ที่ 26  กรกฎาคม พ.ศ.2555
-  ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดเตรียมสถานที่แข่งกีฬา
- จัดถ้วยรางวัลชนะเลิศ
วันศุกรolor ที่ 27  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- กิจกรรมเดินพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียน


- เปิดสนามโดยการแสดงของนักเรียน 2 ชุด

- แข่งขันกีฬาพื้นบ้านและแข่งขันกองเชียร์
สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์

วันจันทร์   ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- คุมนักเรียนทำเวร

วันอังคาร  ที่
3 กรกฎาคม พ.ศ.2555

- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร

วันพุธ  ที่
4 กรกฎาคม พ.ศ.2555

- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง - กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ช่วยถ่ายเอกสารให้กับครูพี่เลี้ยง

- คุมนักเรียนทำเวร

วันพฤหัสบดี  ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555
-  ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน


- ช่วยถ่ายเอกสารให้กับครูพี่เลี้ยง
- คุมนักเรียนทำเวร
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
วันศุกร์  ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ประชุมคณะครูทุกคนเกี่ยวกับการเลือกกีฬาสี
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/2 และ4/1
- คุมนักเรียนทำเวร
- ประชุมจัดนันทนาการให้กับนักเรียน

วันจันทร์   ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- คุมนักเรียนทำเวร


วันอังคาร  ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร
วันพุธ  ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน

- คุมนักเรียนทำเวร
- รวมกลุ่มสี


วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                        สรุปการปฏิบัติงาน
วันที่ 25 -  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
  - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน( เวรประจำวัน )
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.4 กับ ป.6 ก่อนเข้าห้องเรียน
- คุมนักเรียนฝากออมทรัพย์
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/1
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/2
- ช่วยครูจัดสถานที่ ผูกผ้าโต๊ะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอบรม เรื่องยา
เสพติด
- คุมนักเรียนชั้น ป.4
ป.6อบรม เรื่องยาเสพติด
- ช่วยครูคุมนักเรียนเนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่และหมอ มาฉีดยานักเรียนชั้น
ป. 1