วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                        สรุปการปฏิบัติงาน
วันที่ 25 -  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
  - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน( เวรประจำวัน )
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.4 กับ ป.6 ก่อนเข้าห้องเรียน
- คุมนักเรียนฝากออมทรัพย์
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/1
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/2
- ช่วยครูจัดสถานที่ ผูกผ้าโต๊ะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอบรม เรื่องยา
เสพติด
- คุมนักเรียนชั้น ป.4
ป.6อบรม เรื่องยาเสพติด
- ช่วยครูคุมนักเรียนเนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่และหมอ มาฉีดยานักเรียนชั้น
ป. 1
          
  
      

              สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
วันที่
11 -  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
                -  ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
               -   กิจกรรมหน้าเสาธง

               -  กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.4 กับ ป.6 ก่อนเข้าห้องเรียน
               -  คุมนักเรียนฝากออมทรัพย์
               -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.
6/2
               -   ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
               -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/1
               -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/2
               -  ช่วยครูจัดสถานที่ ผูกผ้าจัดงานวันไหว้ครู
              -  ดูแลความเรียบร้อยนักเรียนในงานวันไหว้ครู
              -  ประชุมนักเรียนเพื่อแบ่งสี
              -  สอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชา ท้องถิ่นของเรา ชั้น ป.
4
               - คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน
              -  ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน

              สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
วันที่
28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
              
                -  ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
               -   กิจกรรมหน้าเสาธง

               -  กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.4 กับ ป.6 ก่อนเข้าห้องเรียน
               -  คุมนักเรียนฝากออมทรัพย์
               -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.
6/2
               -   ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
               -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/1
               -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/2
               -  จัดป้ายนิเทศวันพุทธชยันตี
               -  สอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชา ท้องถิ่นของเรา ชั้น ป.
4
               - แจกนมให้กับนักเรียน
              -  ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน
     


     
  
สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
วันที่
28 พฤษภาคม ถึง วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง

- กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.4 กับ ป.6 ก่อนเข้าห้องเรียน
- คุมนักเรียนฝากออมทรัพย์
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/1
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/2
- จัดป้ายนิเทศวันพุทธชยันตี

- สอนแทนครูพี่เลี้ยงวิชา ท้องถิ่นของเรา ชั้น ป.
4
- แจกนมให้กับนักเรียน
- ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน

 
   


สรุปการปฏิบัติงาน
วันที่
23-25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

-   ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู( เวรประจำวัน )
              -  ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
              -   กิจกรรมหน้าเสาธง
              -   ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
              -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.
6/2
              -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/2
              -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/1
              - ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนอยู่ในโรงละครองค์การบริหารส่วน
                    จังหวัดนครศรีธรรมราช
             -  ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน
             -  ช่วยครูวัดรองเท้านักเรียน
             -  ทำความสะอาดห้องเรียนประจำชั้นที่รับผิดชอบ

ตารางสรุปภาระงานการสอน

วัน
เวลา
1
08.30-09.30.
2
09.30-10.30น.
3
10.30 -11.30น.

4
12.30 -13.30
5
13.30- 14.30น.
6
14.30-.15.30น.
จันทร์
สังคม
6/2
สังคม
4/1

อังคาร
สังคม
6/2


พัก
สังคม
4/1
สังคม
4/2

พุธ
สังคม
6/2


พฤหัสบดี
สังคม
4/2


ศุกร์
สังคม
4/2
สังคม
4/1