วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 112  ตุลาคม  พ.ศ. 2555

- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูประตูโรงเรียน
- คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- จัดเรียงข้อสอบ

- นำข้อสอบให้กับครูที่รับผิดชอบแต่ละชั้น
- คุมสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ตรวจข้อสอบ
- ทำคะแนนลงใน ปพ.
5
-  ช่วยครูประถมชั้นเขียน ปพ.6


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 1728  กันยายน พ.ศ. 2555

- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูประตูโรงเรียน
- คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูมของเด็กนักเรียน ป.
4, ป.6
- กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 วิชาสังคมศึกษา
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 วิชาสังคมศึกษา
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

- ทำข้อสอบ
- จัดเรียงข้อสอบ
- ทำคะแนนของนักเรียน


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 314  กันยายน พ.ศ. 2555

- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูประตูโรงเรียน
- คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูมของเด็กนักเรียน ป.
4, ป.6
- กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 วิชาสังคมศึกษา
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 วิชาสังคมศึกษา
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน