วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์

วันจันทร์   ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- คุมนักเรียนทำเวร

วันอังคาร  ที่
3 กรกฎาคม พ.ศ.2555

- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร

วันพุธ  ที่
4 กรกฎาคม พ.ศ.2555

- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง - กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ช่วยถ่ายเอกสารให้กับครูพี่เลี้ยง

- คุมนักเรียนทำเวร

วันพฤหัสบดี  ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555
-  ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน


- ช่วยถ่ายเอกสารให้กับครูพี่เลี้ยง
- คุมนักเรียนทำเวร
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
วันศุกร์  ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ประชุมคณะครูทุกคนเกี่ยวกับการเลือกกีฬาสี
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/2 และ4/1
- คุมนักเรียนทำเวร
- ประชุมจัดนันทนาการให้กับนักเรียน

วันจันทร์   ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- คุมนักเรียนทำเวร


วันอังคาร  ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร
วันพุธ  ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน

- คุมนักเรียนทำเวร
- รวมกลุ่มสี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น