วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                        สรุปการปฏิบัติงาน
วันที่ 25 -  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
  - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน( เวรประจำวัน )
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.4 กับ ป.6 ก่อนเข้าห้องเรียน
- คุมนักเรียนฝากออมทรัพย์
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/1
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น .ป.4/2
- ช่วยครูจัดสถานที่ ผูกผ้าโต๊ะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอบรม เรื่องยา
เสพติด
- คุมนักเรียนชั้น ป.4
ป.6อบรม เรื่องยาเสพติด
- ช่วยครูคุมนักเรียนเนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่และหมอ มาฉีดยานักเรียนชั้น
ป. 1
          
  
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น